DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ


Derneğe üye olmak üzere başvuran, fiil ehliyetine sahip, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ruhen bağlı ve taraftarı olan, derneğin amaçlarını tümü ile benimseyen, Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olan veya yabancı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türk hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunan gerçek kişiler, asli veya kurucu iki üye tarafından referans olunmak ve yasal mevzuatta bir engelleri bulunmamak kaydıyla derneğe üye olabilirler. 

Yasal olarak üyeliğe engel hali bulunanlar, derneğe üye olamazlar. Yasal engeli bulunanların başvuruları, tespit edildiği takdirde yönetim kurulunca doğrudan reddedilir.   

Yönetim Kurulu, üye sayısını sınırlayabilme hakkına sahiptir. 

Asli üyelik harici, öngörülen her ne isimlendirme altında olursa olsun fahri üyelikler için hukuk fakültesi mezunu olma şartı aranmaz.  (Fahri üyeliğe ilişkin ileride düzenleme 38. Maddede ayrıntılı olarak yer almaktadır.)

Kurucular, derneğin asli üyesi sayılırlar.


DERNEĞE ASLİ ÜYELİK İÇİN BAŞVURU VE BAŞVURUNUN İNCELENMESİ


Derneğe asli üyelik başvurusu, asli üye olabilme koşullarını taşıyanların, dernek merkez veya temsilciliklerine başvuru formu vermesi usulüyle yapılır. Başvuru formu gerekli belgeleri içermek ve usulünce gerekli yerlerin imzalanmış olması koşullarıyla geçerlidir. Temsilcilikler aldıkları başvuruları on gün (10) içerisinde dernek merkezine iletmekle mükelleftirler. Üye başvurusu yapanlara referans olan üyelerinde bu başvuru formunu imzalaması şarttır. 

Başvuru formları dernek genel sekreterliğince toplanır ve incelenir. Eksiksiz olduğu dernek genel sekreterliğince onaylanan üyelik talebi yine dernek genel sekreterliğince dernek merkezinde on beş (15) gün süre ile askıya çıkarılır. Üyelik talepleri ayrıca genel sekreterliğin uygun göreceği şekilde üyelere iletilir. Her üye askı süresi içinde yazılı olarak başvuruda bulunana itiraz edebilir. İtiraz gizli tutulur, asli üye adayına herhangi bir yazılı itiraz söz konusu olursa son ve kesin karar yönetim kurulunca alınır. İtiraz gerekçeli olmalıdır. İtiraz eden yönetim kurulunca davet edilip dinlenebilir, yönetim kurulu itirazdan itibaren otuz gün (30) gün içerisinde karar verir. Karar hem üye adayına hem de itiraz edene, genel sekreter tarafından bildirilir. 

Askı süresi tamamlanınca üye adayının dosyası, asli üyelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi tarafından incelenir ve üyeliğe kabule uygun olduğu veya olmadığı şeklindeki görüşünü hazırlar. Hazırlanan bu görüş, yönetim kuruluna, asli üyelerden sorumlu yönetim kurulu üyesince sunulur. Yönetim Kurulu başvuran kimsenin asli üyeliğe kabulü veya üyelik talebinin reddi hakkında kararını başvuru tarihinden itibaren en geç otuz (30) gün içinde karara bağlar. Sonucu yazılı olarak müracaat sahibine başvuru formunda yer alan adres aracılığıyla iletir. Ret kararlarına karşı bir (1) ay içerisinde yapılacak itirazlar, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmak üzere takip eden ilk dernek genel kuruluna sunulur. 

Asli üyelik başvurusu reddedilenler, ret kararının üzerinden bir (1) yıl geçmeden tekrar başvuruda bulunamaz. Süre geçmeden tekrar başvuruda bulunanların bu talebi genel sekreterce reddedilir. İtiraz üzerine hakkında ret kararı verilmiş olan üye adayının tekrar yaptığı başvuru, genel sekreterlikçe itiraz sahibine de bildirilir.


ÜYELİK SIFATININ KAZANILMASI


Asli üyelik talebi kabul edilen kişiye, derneğe giriş aidatını ve o yıla ait aidatını otuz (30) gün içinde ödemesi gerektiği dernek genel sekreterliğince bildirilir. Bu süre içinde gereken ödeme yapılmaz ise, üyelik talebinin kabulüne ilişkin yönetim kurulu kararı, bu durum belirtilerek alınacak başka bir yönetim kurulu kararıyla kaldırılır. Süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirenlerin dosyası yönetim kurulunun üyelikten sorumlu üyesi tarafından dernek genel sekreterliğine gönderilir ve üye kayıt defterine, kişinin üyeliği işlenir. Üye kayıt defterine işlenen kişi üyeliğe yönetim kurulunca verilen kabul tarihinden itibaren dernek üyesi sıfatını kazanır.


Hukukçu Fenerbahçeliler
Derneği Tanıtım
Filmi

Tanıtım Filmimizi İzlemek için Tıklayın.