Derneğin Faaliyet Alanları

FENERBAHÇE.ORG

Hukukçu Fenerbahçeliler
Derneği Anıtkabir'i Ziyaret
Etti

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği (HUFEDER) Yönetim Kurulu, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleriyle birlikte pandemi koşullarına uygun bir şekilde Anıtkabir’i ziyaret ederek, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı ve ardından Anıtkabir hatıra defteri imzalandı.

Derneğin Faaliyet Alanları

Dernek tüzüğün bu maddesinde yer alan faaliyetleri ve işbu faaliyetlerden kaynaklı türev faaliyetler alanındaki, bütün faaliyetleri gerçekleştirebilir

Dernek belirtilen amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için Spor hukukunun geliştirilmesine yönelik plan ve projeler yapar veya yaptırır. Eğitim semineri, konferans, temsil, festival, fuar, dergi, gazete ve bunun gibi yayınlar ve diğer etkinliklerde bulunur. Bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışma düzenleyebilir. Ülke eğitimine ve sporuna katkıda bulunmak üzere her türlü tesis yaptırılması ve işletilmesi yanında, eğitim kursları düzenlemek ve spor kulübü kurmak veya desteklemek, eğitim ve öğretim bursları vermek ve benzeri faaliyetlerde bulunmak için,

a) Dernek üyeleri ya da uzman kişiler aracılığı ile bilimsel araştırma, inceleme yapabilir ve bunları yayımlayabilir, arşiv oluşturabilir, web sitesi kurabilir.

b) Toplantı, gösteri, gezi, sergi, spor faaliyeti ve benzeri aktiviteler düzenleyebilir.

c) Yardım amacıyla piyango, balo vs. sosyal faaliyetlerde bulunabilir. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alabilir, bağış verebilir.

ç) Sosyal tesisler, iktisadi işletmeler ve Lokaller açabilir, amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak taşınır, taşınmaz her türlü mal ve hak edinebilir, bunları üçüncü kişilere devir ve temlik edebilir, ihtiyacı için taşınır veya taşınmaz mal kiralayabilir veya kiraya verebilir.

d) Amaç ve hizmete yönelik projeler için iktisadi işletmeler ve vakıflar kurabilir. Dernekler Kanunu’na ve mevzuata uygun olmak kaydı ile başka derneklere ve sosyal fayda amaçlı tüzel kişilere; Birlik veya Federasyonlara üye olabilir.

e) Dernek amacının gerçekleşmesi için Avrupa Birliği fonları, kalkınma ajansları fonları, uluslararası ve ulusal fon ve hibelerden yararlanabilir. Bu fonları kullanmak için çeşitli eğitim, kurs, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunabilir. Üyeleri arasında tanışıklık ve arkadaşlığı geliştirici faaliyetlerde bulunarak, üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak organizasyonlar yapabilir

f) Derneğin ihtiyacı olması halinde Menkul ve gayrimenkul alabilir.

g) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkartabilir.

ğ) Amacın gerçekleştirilmesi ve sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak için her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin edebilir, satın alabilir.

h) Gerekli yasal izinleri aldıktan sonra lokal, sosyal tesis, spor okulu ve alt yapı tesisi açabilir.